SLÖJDUTBILDNING 1-2 år

Duodji – Duodje – Vätnoe

Sámij åhpadusguovdásj erbjuder helårsutbildning inom samiskt hantverk med inriktningar inom trä- horn samt skinn & textil för nordsamisk-, lulesamisk- eller sydsamisk områdestradition.

Allmän information

Utbildningen syftar till att ge Dig grundläggande kunskaper i det samiska hantverket. Inom utbildningen ingår även undervisning inom samiska språk och samisk kultur och historia som obligatoriska ämnen för att uppnå studier till 100%.

Undervisningen i duodje skall ge Dig kännedom om sameslöjdens bakgrund och dess betydelse i det samiska samhället. Du lär dig processen från det att hämta råvara från naturen till färdig produkt som Du själv skapar med hjälp och handledning av lärare och kunskapsbärare. Inom undervisningen läggs stor vikt vid traditionell kunskap i hantverksutövandet och utvecklar dig i den kunskapen, för att även du ska kunna förvalta den och ha möjlighet att ge kunskapen vidare.

Helårsutbildningen sker på heltid från ett- och upp till två läsår. Efter utbildningen kan du söka vidare till studier inom hantverk och samiskt hantverk. Det finns även möjlighet att söka till YH-utbildning som hantverkslärling, där utbildningen bygger på “lärande i arbete”, där Du som student arbetar med en erfaren handledare inom det hantverket du fördjupar dig inom.

Det samiska materiella och immateriella kulturarvet är viktigt för oss och Sámij åhpadusguovdásj arbetar dagligen för att bevara och utveckla detta.

Under det andra läsåret ska varje student genomföra och presentera två stycken olika specialarbeten, där studenten väljer en fördjupning inom någon eller några tekniker. Detta presenteras sedan visuellt och med text till en av de två utställningar som genomförs under vårterminen av år två. Utställningarna genomförs i samband med Jokkmokks vintermarknad i skolans lokaler och i en sommarutställning vid Ájtte – fjäll- och samemuseum.

Målet är att Du som student, med dina förvärvade kunskaper du förvärvat vid Sámij åhpadusguovdásj, ska ha utvecklat ett individuellt formspråk som tar Dig vidare i ditt arbete inom duodji/duodje/vätnoe.

 Studieort: Jokkmokk

Studietakt: 100%

Omfattning: 1 – 2 år, 36 veckor per läsår.

Trä och horn

Under utbildningen får Du kunskap om olika träslag och dess egenskaper, hur de använts traditionellt och hur de kan användas i olika föremål.

Skinn och textil

Inom skinn och textilutbildningen får Du som student lära dig grunderna inom sömnad utifrån din valda områdestradition. 

Utbildningens styrdokument

För slöjdutbildningen ingår undervisning inom samisk kultur och historia samt samiska språk som obligatoriska ämnen för att uppnå studier till 100%.

Sámij åhpadusguovdásj Duodjeplána (slöjdplan) – är skolans egna dokument.

Duodjeplána styr innehållet inom slöjdutbildningen. Duodjeplána fastställer vad som förväntas av studenten inom respektive tema för att lära sig grunderna inom samiskt hantverk.

Utöver Duodjeplána följer utbildningen de nationella kursplanerna inom hantverksteknik, samisk kultur och historia samt moderna språk. Samt den nationella läroplanen för vuxenutbildning.

Intyg vid avslutade studier och prövning för betyg

Sámij åhpadusguovdásj utfärdar intyg till dig som student i samband med läsårsslut.
Intyget bekräftar att du följt utbildningsplan (duodjeplána) Intyget visar på genomförda tekniker och hantverk. Intyget kan användas som utlåtande, om du söker till vidare studier inom hantverk och samiskt hantverk.

Du som önskar att söka prövning för betyg på gymnasienivå har möjligheten till detta. För att kunna erbjuda denna möjlighet har Sámij åhpadusguovdásj ett samarbete med Lapplands gymnasium i Jokkmokk. Prövning är en bedömning av dina kunskaper i relation till uppställda mål i de nationella kursplanerna. Det kräver att undervisningen följer de nationella kursplanerna i hantverksteknik, moderna språk och samisk kultur och historia. Att söka prövning för betyg kan vara till fördel för dig som saknar betyg i ett ämne eller kurs från gymnasiet. Prövning för betyg bekostar studenten själv och baseras på kostnaden för prövning (500 SEK) plus administreringskostnad.

Vad som förväntas av dig som student vid Sámij åhpadusguovdásj

Som student förväntas du följa Sámij åhpadusguovdásj uppsatta styrdokument och regelverk.

Utöver de lärarledda timmarna, förväntas det, att du som student vid Sámij åhpadusguovdásj hantverksutbildningar slöjdar minst 20 h per vecka för att uppnå uppsatta mål. De föreläsningar och andra arrangemang som anordnas och kopplas till utbildning som helhet och som sker under schemalagd skoltid är obligatorisk.Vissa föreläsningar under kvällstid kan ibland kopplas till utbildning och kräva obligatorisk närvaro. Sådana tillfällen meddelas i förtid.

Studiestödsberättigad heltidsstudie

Slöjdutbildningen är studiestödsberättigad för eftergymnasial nivå från CSN, för heltidsstudier.

För 100% studiestödsberättigad slöjdutbildning vid Sámij åhpadusguovdásj ingår ämnena duodje, samisk kultur och historia samt samiska språk.

För ett godkännande att du följt skolans utbildningsplan är Du förpliktigad att genomföra de kurserna; duodje, samiska språk och samisk kultur och historia.Vid ett eventuellt icke godkänt resultat, påverkar det kommande studiestöd från CSN.

Studiestöd från CSN, för dig över 20 år:

Helårsutbildningen inom samiskt hantverk listas under Konst- och kulturutbildning/Kompletterande utbildning, där Sámij åhpadusguovdásj räknas som det senare, -kompletterande utbildning.
Utbildningen hör till avdelning A2 i bilagan till studiestödsförordningen.

Om du är under 20 år och blir antagen som student vid slöjdutbildningen vid Sámij åhpadusguovdásj behöver du inte själv aktivt söka studiemedel från CSN. Detta handlägger Sámij åhpadusguovdásj till CSN. Studiehjälp uppgår till samma belopp som för gymnasiestudenter.

Mer information hittar du på CSN hemsida.

Samverkansforum skolan/studenter

Dialogen mellan Sámij åhpadusguovdásj och studenterna sker bland annat genom samverkansforum, som följer en mötesplan över läsåret.
Vid samverkansforum träffas studentkår (eller utsedda av studentkårsstyrelsen), skolans ledning tillsammans med lärare.

Samverkansforum är ett instrument för samverkan mellan studenter och institutionen, där olika frågor av framtidskaraktär lyfts. Du som studerande vid SÅG har möjlighet att föra vidare dina frågor, till utsedda representanter. Frågor/ärenden ska lämnas in till kallelsen, för att lyftas som en punkt vid mötet.

Försäkring

Alla inskrivna studenter vid Sámij åhpadusguovdásj är försäkrade (olycksfallsförsäkring) dygnet runt.

I övrigt förväntas du själv ha egen hemförsäkring för ditt lösöre.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00