Allmänna villkor för utbildningar/kurser

Nedan följer de allmänna villkor som gäller för anmälan- och deltagande i kurs/utbildning hos Sámij åhpadusguovdásj (SÅG). Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Allmänna villkor

Kursspecifik information, kursledare och studietid

Uppgifter och beskrivning av aktuell kurs görs för respektive kursannons. Annonserna anger bland annat antal kurstillfällen, kursavgifter, eventuellt tillkommande kostnader, studiematerial och kursledare. I förekommande fall kan kursens längd anges i antal studietimmar, och om så är fallet är varje studietimme 45 minuter. 

 

För varje kursannons finns möjlighet att genom länk klicka sig vidare för att läsa om allmänna villkor för utbildningar och kurser. 

 

Ytterligare information för respektive kurs ges i samband med, eller efter bekräftelse, om plats till kurs. 

 

Deltagare under 18 år

I vissa särskilda fall godkänner Sámij åhpadusguovdásj deltagande av underårig. Vid sådana fall måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Förälder eller förmyndare blir då avtalspart med oss och den underårige anges som kursdeltagare. Bekräftelse, faktura och övrig information skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan. Kursspecifik information och bekräftelse skickas även till den underårige. Vid anmälan av underårig ska dennes namn, födelsedatum och mailadress anges i fältet för övriga upplysningar. 

 

Bekräftelse 

Antagning till Sámij åhpadusguovdásj kurser och utbildningar sker efter sista ansökningsdag. Vid erbjuden plats skickas antagningsbekräftelse och ytterligare information till deltagarna. När antagningsbekräftelse skickas ingås bindande avtal om kurs och ångerrätt enligt nedan börjar gälla.


Informationen innehåller uppgifter som kan vara viktigt att veta, till exempel datum, tider för respektive kurs och adress till kurslokal. I informationen uppges även vilket studiematerial som krävs. Informationen skickas främst via e-post till den mailadress som angivits vid ansökan. 

 

Som reserv till en kurs eller utbildning kan man få plats vid utbildning med kort varsel. Säkerställ därför vid anmälan att dina kontaktuppgifter är korrekta. 

 

Fakturering och betalning

Avgift för respektive utbildning anges för varje enskild annons samt i antagningsbekräftelse. Samtliga priser anges inklusive moms. Kursavgift faktureras i samband med kursstart. Kursavgift faktureras och förfaller till betalning med 30 dagars betalningsvillkor. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift och vi har rätt till dröjsmålsränta med referensränta plus åtta procent. Vid behov kan utbildningsavgiften delbetalas. Vänligen kontakta oss om detta skulle vara aktuellt. Faktura skickas som regel till den e-postadress deltagaren uppgivit i anmälan. 

 

Kursavgift inkluderar inte logi, mat, resor eller andra kostnader som deltagaren har i samband med kurs. Kursavgiften inkluderar inte heller dator. Kursdeltagaren bekostar själv inköp av studiematerial, materialkostnader eller kurslitteratur som behövs för respektive kurs. 

 

Kursavgift

Studieavgift för kortare kurser (om inget annat anges) är i regel 1200 SEK, varav 300 SEK anmälningsavgift. 

 

Studieavgift för helårsutbildning i duodje är 6000 SEK, varav 1500 SEK anmälningsavgift. 

 

Ångerrätt inom 14 dagar

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”) har kursdeltagare rätt att ångra kursanmälan inom 14 dagar från dagen då antagningsbekräftelse skickas, så kallad ångerfrist.

 

Vid avanmälan under ångerfristen enligt ovan (14 dagar), återbetalas alla eventuella inbetalningar, inklusive anmälningsavgift. Eventuell obetald del av kursavgift krediteras från faktura. Om betalning ännu inte skett, ställs ingen faktura. Med undantag för eventuellt redan fullgjorda delar av kurs.

 

Om kurs/utbildning hinner starta under ångerfristen kommer Sámij åhpadusguovdásj att begära ett särskilt samtycke från kursdeltagare till att kursen startar under ångerfristen och att ångerrätten då inte omfattar kurs som fullgörs under ångerfristen. Samtycket innebär även att kursdeltagaren begär att kursen startar under ångerfristen. Sámij åhpadusguovdásj har därmed rätt att behålla en proportionerlig del av kursavgiften som motsvarar genomförda delar av aktuell kurs och om kursdeltagare nyttjar ångerrätt innan kursen är fullgjord. Ett sådant samtycke lämnas i samband med anmälan till kurs, i ansökningsformulär.

 

Om du behöver nyttja din ångerrätt under ångerfristen behöver du meddela detta till Sámij åhpadusguovdásj genom att skicka ett e-post till:  antagning@samernas.se 
Mejlet med ditt återbud ska innehålla ditt namn, adress, personnummer, e-postadress samt utbildningens namn. Du behöver få svarsbekräftelse om avanmälan av oss för att ångerrätten ska gälla. 

 

Om ångerrätten nyttjas kommer även andra avtal som du tecknat hos Sámij åhpadusguovdásj i samband med kurs att avskrivas utan kostnad, detta gäller eventuellt bokat boende. 

 

Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom föreläsningar, seminarier eller liknande som äger rum en bestämd dag eller viss period och där Sámij åhpadusguovdásj skulle drabbas oproportionerligt hårt ekonomiskt av att tillämpa ångerrätt. När ångerrätten inte gäller anges detta särskilt i respektive annons/information om evenemanget.  

 

Avanmälan efter 14 dagar/Återtagande av anmälan efter ångerfrist.

Efter att ångerfristen löpt ut kan kursdeltagare inte längre nyttja ångerrätt. Kursdeltagare har ändå rätt att avanmäla sig från kurs/utbildning.

 

Avanmälan eller avbrott på grund av varaktigt studiehinder (sjukdom, graviditet eller olycka)
Kursdeltagare som inte har möjlighet att påbörja en kurs eller utbildning på grund av anledning som inte går att förutse; egen eller närståendes sjukdom (styrkt med läkarintyg), graviditet, olycka, brand i hemmet eller annan jämförbar anledning. För ovanstående fall av varaktiga studiehinder återbetalas alla inbetalda avgifter för studier och andra tillägg, exempelvis boende.

 

Om kursdeltagare inte har möjlighet att fortsätta en påbörjad kurs eller utbildning på grund av anledning som inte går att förutse (samma som ovan) återbetalas kursavgift för ännu ej utnyttjade delar av kursen.
Anmälningsavgift återbetalas ej då det är Sámij åhpadusguovdásj administrationskostnad.

 

Avanmälan eller avbrott utan varaktigt studiehinder.

Om avanmälan sker efter att ångerfristen förfallit, tidigare än fjorton (14) dagar före kursstart och utan att skäl av varaktigt studiehinder debiteras kursdeltagaren för anmälningsavgift. Är hela studieavgiften redan betald återbetalas endast kursavgift, då anmälningsavgiften är SÅG administrationskostnad. 

 

Om avanmälan sker 14 dagar eller färre innan kursstart, eller om du avbryter påbörjad kurs, är du skyldig att betala hela studieavgiften (samt eventuella kostnader för bokat boende hos oss). 

 

Undantag av ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall. Om avsagd plats kan ersättas med annan kursdeltagare debiteras avbokningen endast för anmälningsavgiften á 300 SEK.

 

Vid avanmälan behöver du meddela detta till Sámij åhpadusguovdásj genom att skicka ett e-post till:  antagning@samernas.se 
Mejlet med ditt återbud ska innehålla ditt namn, adress, personnummer, e-postadress samt utbildningens namn. Du behöver få svarsbekräftelse om avanmälan av oss. 

 

Avanmälan eller återbud (till helårsutbilding i duodje) efter sista svarsdag
Om avanmälan till helårsutbildning i duodje sker efter sista svarsdag och fram till terminsstart är denne skyldig att betala för anmälningsavgift.

 

Övrig frånvaro

Om kursdeltagare uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits är det kurstillfället förbrukat. Kursdeltagaren kan inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för de tillfälle(n) som denne varit frånvarande. 

 

Inställd eller uppskjuten utbildning
Sámij åhpadusguovdásj har som ambition att alltid genomföra planerade kurser, men vi förbehåller oss rätten att ställa in eller byta kursdatum för kurs vid för få anmälningar, sjukdom hos kursledare eller andra oförutsedda händelser.
Vid sådana händelser strävar vi efter att kunna lämna besked till kursdeltagare så tidigt som möjligt. Kursdeltagare erbjuds att delta vid ett nytt kurstillfälle till samma kostnad eller återbetalning av anmälnings- och kursavgift. Sámij åhpadusguovdásj ansvarar ej för kursdeltagares övriga kostnader eller indirekta skador, även om vi fått kännedom om dessa. 

 

Avbrott på kurs eller utbildning på grund av anlitad kursledare
Om en kursledare inte har möjlighet att fullfölja undervisningen av en påbörjad kurs eller utbildningsträff och måste göra ett avbrott under sitt uppdrag återbetalas en del av kursavgiften, där avvägande görs för varje eventuellt tillfälle beroende på hur länge utbildningen pågått. Anmälningsavgiften återbetalas ej, då det är Sámij åhpadusguovdásj hanteringskostnad. 

 

Ändrad kursledare
Sámij Åhpadusguovdásj förbehåller sig rätten att boka en annan/andra kursledare med samma kompetens än den som annonserats vid tidigare tillfälle fram till kursens eller utbildningens första dag. Inbetalda studie- och anmälningsavgifter återbetalas inte i dessa fall då utbildningen och de kunskaper som förmedlas inte påverkas. Om en ändring i kursledare sker, informerar Sámij åhpadusguovdásj alla deltagare så snart som möjligt.

 

Ombokning

De kurser som Sámij åhpadusguovdásj erbjuder är ofta olika i teman/områden och med olika kunskapskrav.  I och med detta erbjuds ingen möjlighet till ombokning av kurser. 

 

Överlåtelse av avtal

Bekräftad kursdeltagare får inte sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan Sámij åhpadusguovdásj godkännande.

 

Intyg

Intyg utfärdas främst för Sámij åhpadusguovdásj språkkurser, helårsutbildningarna i duodje och vid kurser inom ämnet rennäring. Om kursdeltagare vill ha utfärdat intyg för övrig kurs ska det meddelas i god tid innan kursavslut.
Sámij åhpadusguovdásj arkiverar dubbletter av intyg. Om kursdeltagare är i behov av nytt intyg är denne välkommen att kontakta oss för utfärdande av vidimerad kopia. I dagsläget är utfärdandet av nytt intyg avgiftsfritt. 

 

Ändringar av allmänna villkor

Sámij åhpadusguovdásj har rätt att ändra allmänna villkor för utbildningar/kurser vid Sámij Åhpadusguovdásj. 

 

Force Majeure

Sámij åhpadusguovdásj är inte ansvarig för skäl vi inte kan kontrollera (Force Majeure) och för sådana tillfällen har kursdeltagare inte rätt att få pengar tillbaka för inställd eller ändrat upplägg i kurs. Sådana skäl kan till exempel vara naturkatastrofer, myndighetsåtgärder, krigshändelser, bränder, lockout, pandemier, allvarlig smittspridning eller liknande händelser som rimligtvis inte går att förutse. Vid ändringar i upplägg eller inställd kurs kommer kursdeltagare att informeras. Blir kurs inställd lång tid i förväg i anledning av Force Majeure kan kursdeltagare ha rätt till återbetalning. 

 

Felaktig faktura

Om kursdeltagare fått en faktura från Sámij åhpadusguovdásj som denne anser vara felaktig, kan fakturamottagaren bestrida fakturan. Om det bara är en del av fakturan som är felaktig kan du bestrida del av den, men måste då betala för de delar som stämmer. 

 

Reklamation

Om kursdeltagare anser att bokad kurs inte uppfyller vad som utlovats kan kursen reklameras skriftligt inom 30 dagar. Reklamationer skickas till info@samernas.se. Vid reklamation tillämpar Sámij åhpadusguovdásj de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen 1985:716 (KTjL). En missnöjd kursdeltagare kan i vissa fall få kursavgift återbetald.
Om Sámij åhpadusguovdásj och kursdeltagare inte kommer överens kan kursdeltagare vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Sámij åhpadusguovdásj följer ARN beslut. 

 

Tvist

Uppstår tvist om avtal mellan kursdeltagare och Sámij åhpadusguovdásj ska parterna i första hand försöka komma överens, Kan parterna inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Gällivare tingsrätt som första instans. 

 

Olycksfallförsäkring

Som kursdeltagare/student  är denne försäkrad genom Folksams Gruppförsäkring olycksfall. 

 

Kontaktuppgifter och information

För frågor, eventuella klagomål och liknande ska detta kommuniceras till info@samernas.se.

För att ångra eller göra en avanmälan till kurs ska detta göras till antagning@samernas.se

Sámij åhpadusguovdásj skickar information till kursdeltagare genom e-post som främsta kommunikationskanal. Den e-postadress som angetts vid anmälan till kurs. Om kursdeltagares kontaktuppgifter ändras ska det meddelas till oss. 

 

Upphovsrätt och marknadsföring

Mycket av det som kursdeltagare skapar under kurser, exempelvis texter och konstnärligt material omfattas av upphovsrätt. Varje deltagare erhåller upphovsrätt till det denne har skapat. Genom att ingå avtal upplåter du Sámij åhpadusguovdásj en evig rätt att, utan särskild ersättning, att använda upphovsrättsligt skyddat material som tillhör dig i marknadsförings- och informationssammanhang, oavsett media eller format.

 

Behandling av personuppgifter

Sámij åhpadusguovdásj behandlar personuppgifter inom ramen för sin (kurs)verksamhet. Lämnade uppgifter vid anmälan till kurs kan även komma att användas vid marknadsföring av SÅG kursutbud, hantering av intyg samt kursuppföljning. Om kursdeltagare inte vill att dennes uppgifter ska användas för detta, meddela oss det via e-post. Sámij åhpadusguovdásj bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för sin verksamhet eller vad som bedöms till nytta för dig som kund, till exempel för intyg och fakturering. Läs mer om hur Sámij åhpadusguovdásj behandlar personuppgifter i vår GDPR policy. 

 

Ytterligare information för ansökan till kurser i samiska

Ansökan ska innehålla:

 

Personligt brev, där du konkret beskriver dina språkkunskaper i samiska samt dina förväntningar av kursen. 

 

Urvalskriterier (under utformning och kan komma att ändras):

  • Personligt brev
  • Rangordning utifrån anmälningstid
  • Du kan behöva komplettera med intyg/betyg från tidigare kurser i samiska språk. 

 

Våra kurser i samiska är studiestödsberättigade för Sametingets korttidsstudiebidrag (alfabetiseringsstöd). 

 

Läs mer om bidraget och hur du ansöker på Sametingets webbplats.

Ansökan till duodjeutbildningarna vid Sámij åhpadusguovdásj

Behörighetskrav till helårsutbildningarna i Duodje:

– Du ska vara 18 år eller äldre.

– Genomförd gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

– Du ska ha kunskap om vilken områdestradition din familj eller släkt tillhör.

– Erfarenhet av eget slöjdande är meriterande.

 

Till ansökan bifogas även: 

– Personligt brev

– Bilder av eget hantverk

 

Sámij åhpadusguovdásj behandlar ansökningar som är kompletta och inkomna i tid. Vid antagning eftersträvas jämn områdesspridning och ålders- och könsfördelning.

Ansökan till år 1

Så här ansöker du till år 1

1. Fyll i och skicka in ansökningsformuläret till år 1 via vårt formulär.

 

2. Var noga med att bifoga bilagorna:

 

Personligt brev – där du berättar kort om dig själv och vilken områdestradition du tillhör och eventuella erfarenheter av samiskt hantverk. Beskriv dina förväntningar av slöjdutbildningen och varför du söker, samt hur du planerar att använda dig av förvärvade kunskaper i framtiden. Om du även fyller i ett andrahandsval för alternativ utbildningsinriktning ska du även skriva ett personligt brev för detta val, enligt informationen ovan.

 

ladda upp två – tre bilder på hantverk som du skapat utifrån vald inriktning inom skinn och textil eller trä och horn. Har du ingen erfarenhet av detta, bifoga bilder på annat estetiskt du skapat. (om du inte har möjlighet att ladda upp bilagorna i ansökningsformuläret kan du skicka dem via e-post antagning@samernas.se -markera tydligt med för- och efternamn. Om komplettering görs via mail ska detta göras samma dag som du skickar in anmälan).

 

3. En referens ska anges. Referensperson bör vara någon som känner dig och är kunnig inom din områdestradition. Glöm inte att fråga om du får ange personen som referens och lämna ut dennes kontaktuppgifter.

 

4. Ansök senast 15 april varje år. 

Ansökan till år 2

Studenter som gått år ett måste göra en ansökan för att få möjligheten att gå årskurs två.

 

Godkänt studieresultat från årskurs ett är en förutsättning för antagning till årskurs två.

 

Studenter som söker till år 2 och har studerat slöjd år 1 vid ett tidigare tillfälle än föregående läsår måste använda samma ansökningsformulär som för år 1.

Så här ansöker du till år 2

 

1. Är du för närvarande student vid slöjdutbildning vid Sámij åhpadusguovdásj

 

– Fyll i och skicka in ansökningsformuläret till år 2 via vårt formulär.

 

Har du studerat slöjd år 1 vid ett tidigare tillfälle än föregående läsår måste använda samma ansökningsformulär som för år 1.

 

2. Var noga med att bifoga bilagorna:

 

Personligt brev – Precisera och motivera varför du söker till år 2. Bland annat förväntas du svara på om utbildningen motsvarat dina förväntningar hittills och vad förväntar du dig att lära dig under år 2.

 

3. Ansök senast 15 april varje år.

Undrar du över något?
Hör av dig!

0971-440 00

Adress: Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk

E-post: info@samernas.se