LUNCHFÖRELÄSNINGAR – tillsammans i Sápmi

I samarbete med:

Den 1 januari 2019 förstärktes minoritetslagen och med det också regionens prioriterade område, där det står att ”det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, det offentliga samtalet vidgas och fördjupas, och medskapande och engagemang främjas”. Något som också ingår i regerings kraftsamling för ”Demokratin 100 år”. Det är alltså av yttersta vikt att myndigheter och civilsamhället, tillsammans prioriterar, lyfter fram och utvecklar våra nationella minoriteter och urfolk.

Studiefrämjandet i Norrbotten och Sámij Åhpadusguovdásj ser ett stort behov av att, på ett bredare plan, kunna bevara, föra vidare och stärka vår samiska historia, kultur och språk. Samisk identitet och samhörighet är grundläggande för att bevara den samiska kulturen och genom att öka kunskapen om vårt eget urfolk kan vi bidra till att nå dessa gemensamma mål. Vi vill tillsammans bidra till en levande kultur och stärkt demokrati.

Med hjälp av Region Norr har vi nu möjligheten att driva ett projekt som ämnar att skapa balans mellan majoritet och minoritet och som kan leda till att den samiska kulturen beaktas på ett bättre sätt än idag genom ökad kunskap på olika plan. Vi vill utveckla mötesplatser inom civilsamhället där den samiska kulturen får stå i centrum och agera språngbräda för regionens utveckling av och för vårt urfolk samerna.

En ökad kunskapsnivå skulle också kunna leda till dels bättre fungerande dialoger inom samhället i stort men också reellt inflytande för det samiska folket. Vi tror att projektet kan leda till att de förutsättningar och behov som minoritet i majoritetssamhället synliggörs på lokal nivå. Något som är grundläggande krav för att uppnå de nationellt uppsatta målen.

Genom projektet erbjuder vi därav en rad olika webbinarium med fokus på vår gemensamma samiska historia och hur vi kan förvalta den på bästa sätt. Det enda du behöver göra är att anmäla dig för att sedan koppla upp dig till webbinariet via länk. Se bifogat programblad.

Tisdagen den 23 mars kl 13.00

Laponiatjuottjudus – Anna Rimpi

Lunchföreläsning – berättarstund genom kulturlandskapet Laponia.

Följ med på berättarstund genom kulturlandskapet Laponia.

Under 2020 har Laponiatjuottjudus/ Laponiaförvaltningen som förvaltar världsarvet Laponia, utökat våra insatser av arkeologiska inventeringar. Detta har resulterat i en mängd nya lämningar som berättar om våra tidigare brukare och bidrar till att skriva allas vår historia. Anna Rimpi, Giehtadalle kultuvrrabirássujtto / Handläggare kulturmiljövård, berättar och visar bilder.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

Anmälan öppen t.om 22/3

Tisdagen den 30 mars kl 13.00

Silvermuseet – Malin Brännström

Girjasmålet

I januari 2020 avgjorde Högsta Domstolen det så kallade Girjasmålet och bestämde att det är Girjas sameby och inte staten som ska fatta beslut om upplåtelser av småviltsjakt och fiske i fjällen. Domen har väckt mycket uppmärksamhet både i Norrbotten och hela landet. Under föreläsningen berättar juristen och forskaren Malin Brännström; Silvermuseet/INSARC, om domens bakgrund och dess konsekvenser.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

Anmälan öppen t.om 29/3

Tisdagen den 20 april kl 13.00

UMU – Katarina Parfa Koskinen

Dekolonisering

Katarina Parfa Koskinen, forskare vid Umeå Universitet, berättar om hennes personliga resa mot en forskaridentitet och hur den relaterar till historiska oförrätter som hon fått berättat för sig eller upplevt själv. Vilket pris betalade den ”förlorade generationen”?

Katarina kommer att föreläsa utifrån sin första akademiska artikel som handlar om hennes egna personliga resa mot en forskaridentitet och hur den relaterar till historiska oförrätter som hon fått berättat för sig eller upplevt själv. Som pedagogisk forskare har hon upplevt att hon behöver hantera dubbla utmaningar. Dels har forskning använts på ett många gånger oetiskt sätt sett ur ett urfolksperspektiv,där hon särskilt tänker på den rasbiologiska forskningen, och dels har utbildning inneburit att bl.a. renskötande samers barn fått bo på internat långt från sina föräldrar under långa perioder. Priset för det utgörs av ”den förlorade generationen” som Katarinas egna mamma upplevde det som. Än idag kommer rapporter i media om samiska elever som inte fått prata samiska under skoltid, vilket är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det som presenteras som positivt för de flesta, dvs forskning och utbildning, kan alltså uppfattas rakt motsatt beroende på från vilket perspektiv vi ser. För att minimera risken för att omedvetet upprepa historiska oförrätter behövde Katarina starta sitt doktorandprojekt med en dekolonisering av sitt eget medvetande och gå till botten med hur hon vill vara forskare i en samisk kontext.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

 Anmälan öppen t.om 19/4

Tisdagen den 25 maj kl 13.00

Berit Inga

Traditionell ekologisk kunskap – en viktig kunskap för de som lever av naturens resurser.

För renskötande samer är traditionell ekologisk kunskap av avgörande betydelse för överlevnad. Att känna sina marker, att veta var renen är under olika väderförhållanden – det ingår i en renskötares vardag. Och på liknande sätt gäller det även för andra urfolk som lever direkt på naturens resurser.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

 Anmälan öppen t.om 24/5

Tisdagen den 8 juni kl 13.00

Nordiska museet – Cecilia Hammarlund

Utställningen Sápmi 

Hur är Sápmi och den samiska kulturhistorien representerad i Nordiska museets samlingar? När och hur kom föremålen till museet? Och hur visas den samiska samlingen i dag? Cecilia Hammarlund-Larsson, intendent vid Stiftelsen Nordiska museet i Stockholm, föreläser/berättar.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

 Anmälan öppen t.om 7/6

Tisdagen den 28 sep kl 13.00

UMU – Karin Beland Lindahl och Christina Allard

Gruvindustri och urfolk: rättigheter, regelverk och praxis 

Svårlösta och kostsamma konflikter om gruvverksamhet i Sápmi blir allt vanligare. Tidigare forskning visar att aktörerrnas värderingar och synsätt förklarar en hel del om var, hur och varför det blir konflikt. Men rättighetsfrågorna och processen, till exempel vilka som får vara med och deras möjligheter till inflytande, spelar också in. I ett pågående forskningsprojekt undersöker vi vad process och urfolksrättigheter spelar för roll; vad skulle kunna åstadkommas med tydligare och starkare rättigheter samt en bättre process? Vi jämför rättigheter, regelverk och rutiner för samråd och samarbete mellan företag och urfolk i gruvetableringsprocesser i två svenska och tre kanadensiska fall. De svenska fallen är Gállok i Jokkmokks kommun och Aitik i Gällivare kommun.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

Anmälan öppen t.om 27/9

Torsdagen den 21 oktober kl 13.00

Tore och Christina Öberg

”Samlarvurmen höll på att göra mig olycklig!”

Våren 1923 fick Jokkmokk en ny landsfiskal. Erland Ström kom under sina år i Jokkmokk att bli en av landets främsta samlare av samiska kulturföremål. Med tiden kom samlingen att omfatta omkring tusen föremål.

Med sitt stora och genuina intresse för konst förmådde han också övertyga många av Sveriges främsta konstnärer att komma till Jokkmokk. Erland Ströms samlargärning kom senare att lägga grunden till dagens Ájtte-museum, svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

 Anmälan öppen t.om 20/10

Tisdagen den 9 november kl 13.00

Anna Westman Kuhmunen

“Samisk religion före kristendomen”

Anna Westman Kuhmunen är intendent vid Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum och doktorand vid Religionshistoriska avdelningen på Stockholms universitet. Där arbetar hon på en avhandling om samiskt religion.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

Anmälan öppen t.om 8/11

Torsdagen den 11 November kl 13.00

Europarådet – Marie B Hagsgård

“Samers rätt enligt minoritetslagens grundskydd och Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter”

Marie B. Hagsgård är ordförande för Europarådets expertkommitté som övervakar mänskliga rättigheter för nationella minoriteter och ursprungsbefolkningar. Bland de 39 europeiska stater som har ratificerat ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter är Sverige, Finland och Norge. Konventionen skyddar rätten för personer som tillhör nationella minoriteter och ursprungsbefolkningar att bevara och utveckla sin kultur och identitet. Det ger också nationella minoriteter och ursprungsbefolkningen rätten att effektivt delta i utvecklingen av kulturlivet och i offentliga angelägenheter.

I Sverige uttrycks dessa rättigheter i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk; minoritetslagen. Hittills har minoritetslagen haft begränsade effekter på lokala, regionala och statliga myndigheters skyldighet att främja samernas möjlighet att påverka, bevara och utveckla sin kultur. Detta gäller särskilt den samiska kulturen som är nära knuten till deras traditionella mark, bestående av renskötsel, fiske och jakt innebär. Detta kritiserades av Europarådets ministerkommittén 2018. Europarådets nästa övervakningscykel för Sverige börjar nu i år.

Marie B. Hagsgård som är advokat och har arbetat som domare arbetar nu som konsult som stöder svenska myndigheter och informerar samerna om hur minoritetslagen ska tillämpas i enlighet med Sveriges skyldigheter enligt ramkonventionen.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

 Anmälan öppen t.om 10/11

Söndagen den 28 november kl 13.00

Författarbesök – Elin Anna Labba

Som vinnare av Augustpriset 2020 för Årets svenska fackbok lyfte Elin Anna Labba allas vår gemensamma historia till en ny nivå. Herrarna satte oss hit tog sig in i de svenska rummen där den genom de tvångsförflyttades ögon berättar om de statliga övergrepp som inleddes för 100 års sedan. Norstedts summerar boken som en skildring av ett hårt liv, renar som går förlorade när de vänder norrut mot tidigare marker, barn som lämnas till släktingar och sedan blir kvar. Sorg som tystas men ändå förs vidare.

Idag jobbar Elin Anna Labba på Tjállegoahte, författarcentrum Sápmi i Jokkmokk för att stärka och synliggöra den samiska litteraturen och vi är otroligt stolta att välkomna henne här idag.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

 Anmälan öppen t.om 26/11

Tisdagen den 7 December kl 13.00

Silvermuseet – Ingela Bergman

“Birkarlar och samer – myt och verklighet” 

Uppfattningen om att birkarlarna, medeltidens omtalade handelsmän, skulle vara rika, mäktiga och grymma sitter är djupt rotad.

Ny forskning har vänt upp och ned på gamla sanningar. Birkarlarnas historia berättar om nära relationer mellan inlandets och kustens medeltida samhällen och om ett handelsnätverk som den svenske kungen i århundraden.

Anmälan via länk och deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Eventet är en del av ett projekt med stöd av Region Norr.

Anmälan öppen t.om 6/12

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00