Den nordliga skogens ekologi och bevarande

Sista ansökningsdag: 3 maj 2021

I samarbete med:

Sámij åhpadusguovdásj arrangerar en kurs i den nordliga skogens ekologi och bevarande, tillsammans med Studiefrämjandet Norrbotten och med Frédéric Forsmark som kursledare.

I nordligaste Sverige och utmed fjällkedjan finns fortfarande betydande arealer av ursprunglig naturskog, eller gammelskog som den ofta kallas, medan den i övriga delar av landet är nästintill borta. Den gamla, hänglavsrika skogen hyser en stor del av den biologiska mångfalden i skogslandskapet men den är också viktig för rennäringen och friluftslivet. Mycket av den fjällnära skogen, den som ligger närmast fjället, är idag skyddad i nationalparker och naturreservat, men det finns fortfarande många gamla naturskogar som saknar skydd. Med goda kunskaper om den gamla skogen och dess ekologi, men också kunskap om naturskydd och dess olika former kan man lättare bedöma och beskriva skogar med höga naturvärden och deras särskilda kännetecken.

Kursen riktar sig även till Dig med beviljat startstöd inom rennäring och du kan få den tillgodoräknad som en veckas utbildning inom rennäring.

Kursupplägg och innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om den nordliga skogens ekologi och för den gamla naturskogens speciella arter. Vidare kommer naturvårdens och naturskyddets utveckling i Sverige att behandlas så att deltagarna får en övergripande kännedom om hur naturskyddet fungerar i Sverige och hur det har påverkat skyddet av skog över tid.
Särskilt fokus kommer att läggas på den fjällnära skogen och skogen längst i nordvästra Sverige.

Deltagarna kommer att få lära sig vanliga begrepp som används i skogskyddet och skogspolitiken och i vilka sammanhang de används. De olika skyddsformerna och vilka som ansvarar för respektive skyddsform och vilken skyddsform som normalt kan vara aktuell för olika typer av skogsområden.

Centralt innehåll för kurs

  • Övergripande kunskap om skogens, skogsbrukets och naturskyddets historia i norra Sverige. · Skyddsbegreppet – vad menas med ”skyddad skog”?
  • Kort orientering i skogsskydd – hur mycket av skogen som är skyddad i Sverige samt en utblick över skogsskyddet i andra länder.
  • Grundläggande kunskap om den nordliga skogens ekologi och olika typer av naturligt förekommande skogar.
  • Skogliga begrepp och vanliga begrepp inom naturvården – vad är en urskog? Naturskog? Produktionsskog
  • Grundläggande kunskap om svenskt naturskydd – utveckling under 1900-talet, organisation och olika skyddsformer och begrepp.
  • Fältkunskap om hur man ”läser” en skog med avseende på skogshistorik, ålder, strukter och naturvärden.
  • Grundläggande fältkunskap för att känna igen relevanta arter som är starkt knutna till den gamla naturskogen.
  • Hur man beskriver naturvärdena i en naturskog

Sista ansökningsdag: 3 maj 2021

Kursavgift: 1200:- (400:- för de som endast deltar digitalt på två föreläsningsdagar).

Lokal: Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk

Mat, fika och boende står deltagarna själva för. 

Boende: Rum finns att hyra till studentpriser vid Sámij åhpadusguovdásj.

Kursdatum

Träff 1:

Fredag 28 maj 2021 kl. 09.00 – 16.00 – teori (streamas även digitalt)

Lördag 29 maj 2021 kl. 08.30-16.30 – undervisning i fält

Träff 2:

Fredag 4 juni 2021 kl. 09.00 – 16.00 – teori (streamas även digitalt)

Lördag 5 juni 2021 kl. 08.30-16.30– undervisning i fält

Genomförande

Kursen kommer att bestå av fyra heldagar under två helger, där en dag är föreläsningsdag vilken följs av en dag med undervisning i fält. Under fältdagarna kommer man att få lära sig att läsa skogen och känna igen de typiska, och lätt igenkännbara arterna som är starkt knutna till den nordliga naturskogen och urskogen. Även naturskogens ekologi och historik studeras genom att besöka olika typer av naturliga, gamla skogar. Man kommer att få lära sig att bedöma trädens ålder och de gamla trädens betydelse för den biologiska mångfalden, liksom hur man enkelt kan lära sig att hitta de rödlistade arter som visar på en skogs naturvärden i både gran- och tallskogsmiljöer.

Föreläsningsdagarna kommer att streamas genom Studiefrämjandets digitala kanaler.
För dig som endast vill delta på detta, kryssar i detta i ansökningsformuläret, så skickas en länk till dig.

För de som väljer att läsa denna kurs inom rennäring behöver gå hela kursen, inklusive fältdagarna, för att få godkänt resultat.
Rennäringsstudenter erhåller intyg vid kursavslut.

Material:

Anteckningsmaterial  

Passande kläder för fält

Kniv

Handlupp

Mat för fältdagar

Antal kursdeltagare

8-15 personer för hela kursen, inklusive fältdagar.
Fler kan delta på de digitala föreläsningarna.
Vid för få anmälda kan kursen ställas in.

Vid stort intresse för kursen lämnar vi förtur till Dig med startstöd, därefter tilldelar vi plats utifrån anmälningstid. Tänk därför på att göra din ansökan så snart som möjligt.

Vill du veta mer?

Hör av dig, eller läs mer om vår verksamhet.

FÖLJ OSS

Besök oss

Borgargatan 2
962 31 Jokkmokk

Kontakta oss

info@samernas.se
+46 (0) 971 - 440 00